مجله شفا

مطالب علمی

رنگ گل

روانشناسی رنگ گل و رابطه آن با روحیه افراد

رنگ گل می تواند احساس را بیان کند و روحیه را تغییر دهد.انتخاب یک دسته گل مناسب می توانید احساس شما را بیان کند و همچنین روحیه شخص متقابل را تغییر دهد.